Stiahnutie výrobku z trhu

Sprísnejúca sa legislatíva na ochranu spotrebiteľa, ale aj faktory globalizujúcej sa ekonomiky vytvárajú tlak na kvalitu a bezpečnosť samotných výrobkov. Pochybenie v tomto smere môže mať nepredstaviteľné dôsledky na výrobok, jeho značku, výrobcu, resp. distribútora.

K stiahnutiu výrobku z trhu môže dôjsť na základe zistení alebo na základe určitých okolností, ktoré vytvárajú predpoklad vád, kontaminácie alebo nesprávneho označenia výrobku vyrábaných alebo dodávaných výrobcom alebo distribútorom a z dôvodu zabránenia vzniku vecných alebo osobných škôd (škôd na zdraví). Za stiahnutie výrobkov z obehu sa považuje výzva výrobcu alebo úradu namiesto výrobcu spotrebiteľom výrobku, aby svoje výrobky odovzdali u predajcu, pristavili do výrobného závodu, zmluvného servisu alebo iného servisu k zisteniu existencie definovaných vád a k ich prípadnému odstráneniu.

S nariadením stiahnuť výrobok z trhu sú spojené náklady na vyhľadávanie, stiahnutie, zničenie, opravou alebo výmenou výrobku. Tieto finančné dôsledky môže významne eliminovať poistenie pre prípad stiahnutia výrobkov z trhu.