Prerušenie prevádzky

Každý zásah, interný alebo externý, ktorý spôsobí prerušenie výroby predstavuje ekonomickú stratu a má výrazný vplyv na produktivitu a profitabilitu spoločnosti.
Spoločnosti stále viac preventívne investujú do najrôznejších riešení, ktoré chránia ich imidž a nerušenú prevádzku. Jedným z možných riešení je poistenie prerušenia prevádzky. Poistenie nepriamo zvyšuje konkurencie schopnosť spoločnosti a má výrazne stabilizujúcu funkciu.
Poistenie sa vzťahuje na škodu vzniknutú prerušením prevádzky v dôsledku vecnej škody. Vecnou škodou chápeme poškodenie, zničenie, prípadne stratu veci slúžiacej poistenému v dôsledku rizík zadefinovaných v poistnej zmluve.
Poistenie je možné dojednať na nasledujúce riziká – podmienené dojednaním príslušných rizík v poistení majetku:
  • poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu požiaru,
  • poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu prírodnej katastrofy,
  • poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu ostatných vonkajších vplyvov,
  • poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu lomu stroja.

Predmet poistenia

Predmetom poistenia je ušlý zisk, t.j. zisk z obratu tvoreného predajom tovaru, zásob, ako aj zisk z poskytovaných služieb, ktorý by spoločnosť dosiahla počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nedošlo. Ďalšou súčasťou poistenia sú fixné náklady, t.j. náklady, ktoré musí spoločnosť v priebehu doby trvania prerušenia prevádzky vynakladať (paušálne náklady - energie, telekomunikácie, mzdy zamestnancov).