Poistenie zodpovednosti

Zodpovednostné poistenia v zjednodušenom výklade kryjú následné škody spôsobené vecou alebo poistenou prevádzkovanou činnosťou a chránia poisteného voči regresným nárokom oprávnených (rozumej osobu, na ktorú prešlo právo na náhradu škody voči zodpovednému).

Prevádzková zodpovednosť a zodpovednosť za výrobok

Každý podnikajúci subjekt predstavuje riziko, ktoré vyplýva z jeho prevádzkovanej činnosti, vyrábaných ale aj dodávaných výrobkov resp. z vlastníctva. Škody, ktoré vzniknú ako dôsledok prejavu tohto rizika môžu významne ohroziť aj finančne silnú spoločnosť. Ustanovenia o zodpovednosti za škodu majú svoj právny základ zakotvený v Občianskom zákonníku a doplnkovo v osobitných zákonoch.
Poistenie zodpovednosti za škodu poskytuje ochranu v tých prípadoch keď poistená osoba sama prípadne osoby konajúce v jej mene spôsobili inému škodu, za ktorú zodpovedá a ktorú je povinný uhradiť. Poistenie poskytuje ochranu poisteného aj voči regresným nárokom oprávnených osôb na ktorých prešlo právo na náhradu škody.

Prevádzková zodpovednosť

Riziko zodpovednosti z prevádzkovanej činnosti predstavuje súhrn zákonných predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenému inému prevádzkovou činnosťou jej vplyvmi na okolie alebo vecou použitou pri činnosti.

Prevádzková zodpovednosť je typ objektívnej zodpovednosti za škodu a predpokladom vzniku nároku na náhradu škody je:

 • existencia škody
 • porušenie právnej povinnosti
 • príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škody

Z poistenia prevádzkovej zodpovednosti poisťovňa nahradí maximálne do výšky poistnej sumy:

 • záväzky k náhrade škody, ktoré vzniknú poistníkovi na základe občianskoprávnych ustanovení o zodpovednosti za škody spôsobené osobám, na veciach alebo za škodu na majetku, ktorá vyplýva zo škody na osobách alebo veciach vrátane nasledných čistých majetkových škôd/ušlý zisk
 • náklady na právne zastúpenie - súdne a mimosúdne trovy zisťovania a obrany proti nároku tretej osoby o náhradu škody
 • zachraňovacie náklady resp. náklady na zníženie rozsahu škody

Zodpovednosť za výrobok

Riziko zodpovednosti za výrobok predstavuje súhrn zákonných predpisov o zodpovednosti za škody, ktoré boli spôsobené vadou výrobku po dodaní alebo vadou vykonanej práce po odovzdaní. Pričom vada môže vyplývať najmä z koncepcie, plánovania, výroby, spracovania, opravy, skladovania, dodania /aj vadné dodanie/, návodu na použitie, reklamy alebo porady. Za výrobky sa považujú všetky hmotné veci alebo ich časti, ktoré prichádzajú do úvahy ako obchodný tovar, vrátane príslušenstva a obalu.

Zodpovednosť za výrobok je typ objektívnej zodpovednosti za škodu a predpokladom vzniku nároku na náhradu škody je:

 • existencia škody
 • vada výrobku
 • príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škody

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom spravidla kryje:

 • záväzky k náhrade škody, ktoré vznikli poistníkovi na základe občianskoprávnych ustanovení o zodpovednosti za výrobok spôsobené osobám, na veciach alebo za škodu na majetku, ktorá vyplýva zo škody na osobách alebo veciach vrátane následných čistých majetkových škôd/ušlý zisk
 • náklady na právne zastúpenie - súdne a mimosúdne trovy zisťovania a obrany proti nároku tretej osoby o náhradu škody
 • zachraňovacie náklady resp. náklady na zníženie rozsahu škody

Rozšírená výrobková zodpovednosť

Nie všetky výrobky sú okamžite určené k daniu do obehu. Ak Vami dodávané výrobky sa spájajú zmiešávajú resp. spracovávajú s inými výrobkami je nutné aby poistné krytie krylo aj škody tretích osôb, ktoré vznikli až pri spojení, zmiešaní alebo spracovaní s inými výrobkami a to:
 • za neučinné nasadenie druhého výrobku,
 • za vynaložené náklady na zhotovenie konečného výrobku,
 • za prípadné ďalšie majetkové straty v dôsledku nepredajnosti konečného výrobku resp. stratu na výnose

Ak Vami dodávané výrobky sú následne opracovávané alebo následne spracovávané bez súčasného spájania,zmieševania alebo spracovávania s inými výrobkami je nutné aby poistenie krylo aj škody:

 • náklady vynaložené pre zhotovenie konečného výrobku
 • za ďaľšiu majetkovú stratu v dôsledku nepredajnosti konečného výrobku, prípadne stratu na výnose

V prípade ak dodávate strojné zariadenia je nutné sa zamyslieť nad poistením škôd tretích osôb, ktoré im vzniknú preto, že veci výrobené strojmi dodanými poistníkom sú vyrobené alebo spracované chybne, bez toho, že by vznikla vecná škoda a to:

 • za márne nasadenie výrobkov daných do strojov
 • trovy vynaložené na výrobu alebo spracovanie
 • za ďaľšiu majetkovú stratu vzniknutú v dôsledku nepredajnosti konečného výrobku resp. stratu na výnose
 • za náklady, ktoré vznikli dodatočne následkom právne nutného a hospodársky primeraného napravenia konečného výrobku resp. iného odstaraňovania škôd

Profesná zodpovednosť

Podnikatelia alebo fyzické osoby sa čoraz častejšie spoliehajú na odborníkov, aby im správne poradili, liečili ich, zastupovali na súde, odporučili im vhodné finančné produkty, či naprojektovali dom. Zároveň očakávajú od nich služby podľa štandardov danej profesie. Aj napriek tomu, že odborníci sa snažia vykonať prácu pre svojich klientov čo najlepšie, môže sa stať, že spôsobia klientovi škodu. V takýchto situáciách je dobré mať pri sebe spoľahlivého partnera, ktorý zvládne finančné nároky poškodeného v súvislosti s danou škodou.

Druhy poistenia:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta, stavebného inžiniera alebo kartografa
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie audítora, účtovníka a daňového poradcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie dražobníka
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie advokáta
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú IT spoločnosťami
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva

Zodpovednosť dopravcu

Doprava je od začiatku existencie ľudstva súčasťou činnosti človeka a postupným vývojom ľudskej spoločnosti rastie aj jej význam. Predstavuje kľúčový faktor rozvoja modernej spoločnosti, pričom sama o sebe nie je cieľom ale prostriedkom hospodárskeho rozvoja a predstavuje jednu z najrozsiahlejších sfér ekonomiky a podľa svojho významu a úloh v hospodárstve je rovnocenným partnerom priemyslu a poľnohospodárstva.

S ohľadom na špecifiká legislatívy jednotlivých druhov dopravy pri poistení rozlišujeme:

Zodpovednosť dopravcu v cestnej doprave

Poistenie je určené cestným dopravcom, ktorí sa zaoberajú prepravou tovaru. Dopravca nesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu zásielky už od momentu jej prevzatia od odosielateľa. Miera zodpovednosti za škodu sa líši podľa toho či ide o medzinárodnú alebo vnútroštátnu dopravu prípadne o kabotáž.

V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave zodpovednosť za škodu upravuje medzinárodný Dohovor CMR. Podľa Dohovoru CMR je dopravca povinný odškodniť vlastníka prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného, poškodeného alebo strateného tovaru sumou 8,33 SDR (približne 7,80 EUR). Navyše musí uhradiť aj prepravné, clo a iné výdaje spojené s prepravou zásielky.

Vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave v SR je miera zodpovednosti za škodu dopravcu určená Obchodným zákonníkom. Na rozdiel od medzinárodného cestného nákladného dopravcu je však dopravca vo vnútroštátnej preprave povinný vlastníkovi prepravovaného tovaru nahradiť cenu, ktorú mal tovar v čase jeho odovzdania dopravcovi.

Vnútroštátnu cestnú dopravu vykonávanú na území iných štátov EÚ, tzv. „kabotáž“ je miera zodpovednosti za škodu určená legislatívou daného členské štátu, a aj preto poistenie kabotáže poskytuje vysoké limity a rozsah krytia je širší, ako poistenie medzinárodného dopravcu. Vo väčšine EÚ krajín je toto poistenie povinné zo zákona.

Poistenie kryje:

 • zodpovednosť za škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky
 • zodpovednosť za škodu za úplné alebo čiastočné poškodenie zásielky
 • zodpovednosť za škodu za prekročenie dodacej lehoty podľa Dohovoru CMR
 • náklady právnej ochranu - náklady obhajoby, súdne trovy a náklady spojené s mimosúdnym vyrovnaním v prípade vznesenia nároku vlastníkom tovaru
Poistenie poskytuje aj právnu ochranu v prípade vznesenia nároku vlastníkom tovaru. To znamená, že sú kryté prípadné náklady obhajoby, súdne trovy a náklady spojené s mimosúdnym vyrovnaním.

Okrem medzinárodnej dopravy a vnútroštátnej dopravy na území SR Vám tiež poistíme vnútroštátnu dopravu vykonávanú na území iných štátov EÚ, tzv. „kabotáž“. Poistenie kabotáže poskytuje vysoké limity a rozsah krytia je širší, ako poskytuje poistenie medzinárodného dopravcu. Vo väčšine EÚ krajín je toto poistenie povinné zo zákona.

Zodpovednosť dopravcu v železničnej doprave

Zodpovednosť dopravcu v leteckej doprave

Zodpovednosť zasielateľa

Poistenie je určené pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré vykonávajú zasielateľskú činnosť, t.j. vo vlastnom mene a na účet príkazcu za odplatu obstarávajú prepravu tovaru z určitého miesta do určitého iného miesta. Poistenie zodpovednosti zasielateľa slúži na úhradu škôd náhodne spôsobených pri výkone činnosti zasielateľa, za ktoré zodpovedá zasielateľ podľa zasielateľských podmienok a príslušných zákonných ustanovení.

Poisťovňa za vás uhradí:

 • škodu vzniknutú na zásielke
 • inú škodu (účelne vynaložené náklady na odvrátenie hroziacej škody, náklady na zistenie rozsahu škody a pod.)

Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov spoločnosti

Poistenie „zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone člena štatutárneho alebo iného orgánu obchodnej spoločnosti a družstva“ sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z nepredvídaného a právne vymáhateľného nároku, ktorá vznikla inému než poistenej spoločnosti a ktorú poistený spôsobil skutočným alebo údajným porušením povinnosti vyplývajúcej z postavenia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady a na náhradu škody poistenej spoločnosti, ktorú poistená spoločnosť vyplatila tretej osobe v súvislosti s konaním poisteného.

Pričom porušenie povinnosti predstavuje akékoľvek opomenutie alebo zanedbanie povinností, skreslenie skutočnosti, uvedenie do omylu, skreslené daňové priznanie, chybný opis, omyl, nesprávne prehlásenie, klamné prehlásenie, zavádzajúca informácia, prekročenie právomoci, ohováranie, hanobenie, urážka na cti, omyl, opomenutie alebo čin, ktorého sa dopustili poistení ako členovia orgánu spoločnosti vo svojom postavení, alebo akúkoľvek záležitosť voči nim oprávnene uplatňovanú z dôvodu ich postavenia ako členov, vrátane zodpovednosti za porušenie práv zamestnancov.

Okruh poistených osôb predstavujú všetci minulí, súčasní a budúci predstavitelia štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ale aj výkonný manažment, resp. ostatní zamestnanci uvedení v poistnej zmluve (poistená je funkcia, nie konkrétna osoba).

Zodpovednosť z výkonu povolania

Zodpovednosť za škodu zamestnanca spôsobenej zamestnávateľovi pri výkone povolania vrátane limitov pre náhradu škody má svoju právnu úpravu v Zákonníku práce. Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená zamestnancom svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh. Poistený zamestnanec má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú zamestnávateľovi na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci, finančnú škodu za predpokladu, že poistený za túto škodu nesie právnu zodpovednosť a nie je v poistenia vylúčená.

Limit poistného plnenia zodpovedá maximálnej náhrade škody v zmysle Zákonníka práce, t.j. maximálne štvornásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Možné pripoistenia:

 • škody na motorových vozidlách resp. riziko vedenia motorového vozidla
 • chybne vykonaná práca, chybne vykonaná služba
 • škoda na dopravovaných veciach

Poistenie je možné dojednať aj pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o brigádnickej práci študentov
 • dohoda o pracovnej činnosti