Poistenie vozidiel

Automobil sa stal pre mnohých nevyhnutným dopravným prostriedkom, ktorý ich rýchlo a pohodlne dopraví do práce, na dovolenku alebo prepraví tovar. Rozvoj dopravy prináša však aj negatívne javy. Príkladom je zvýšený počet dopravných nehôd s nemalými materiálnymi škodami, následky na zdraví prepravovaných osôb, vysoký počet krádeží automobilov. Vhodným poistením je možné znížiť ich negatívny dopad na poisteného.

Povinné zmluvné poistenie – PZP

Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „ PZP”) platia príslušné ustanovenia zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Predmetom PZP sú škody:

 • na zdraví a náklady pri usmrtení, ako aj škody vzniknuté úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia
 • na majetku vzniknuté poškodením, zničením odcudzením alebo stratou veci
 • na ušlom zisku,
 • trovy právneho zastúpenia poškodeného pri uplatňovaní nárokov, ktoré vznikli prevádzkou vozidla (škody na vozidle, ktoré škodovú udalosť zavinilo, nie sú z PZP hradené).
Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú vozidlom uvedeným v poistnej zmluve, za ktorú zodpovedá vodič, ktorý v čase vzniku škodovej udalosti s vozidlom disponoval.
Zákon ukladá povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie držiteľovi motorového vozidla, resp. jeho vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi.
K danému poisteniu pre vozidla do celkovej hmotnosti 3 500 kg poskytujú poisťovatelia asistenčné služby v prípade poistnej udalosti alebo poruchy vozidla. Niektoré poisťovne formou verejného prísľubu pri poistení PZP kryjú i živelné riziko a úrazové poistenie prepravovaných osôb.

Havarijné poistenie – KASKO

Jedná sa o majetkové poistenie kde predmetom poistenia sú vlastné škody spôsobené na motorovom vozidle, prepravovanej batožine a úrazové poistenie prepracovaných osôb.

Poistné riziká:

 • poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie
 • odcudzenia celého vozidla
 • pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti
 • pre prípad odcudzenia súčasti vozidla
 • poistenie čelného skla
 • poistenie nadštandardnej výbavy
 • poistenie prepravovaných osôb pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu následkom havárie
 • poistenie batožiny
Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, ktorým sú účelne vynaložené a primerané náklady na opravu v nových cenách po odpočítaní dojednanej spoluúčasti.
V prípade totálnej škody či odcudzenia vozidla sú poistným plnením primerané náklady na zaobstaranie vozidla rovnakého druhu a kvality znížené o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebovania či iného znehodnotenia bezprostredne pred škodovou udalosťou, s prihliadnutím k danej situácii na trhu (všeobecná hodnota). Výsledná suma poistného plnenia sa zníži o hodnotu prípadných použiteľných zvyškov vozidla a dojednanej spoluúčasti.

Územná platnosť poistenia

Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým v priebehu trvania poistenia došlo na území Slovenskej republiky alebo na území dohodnutom v zmluve.

Poistenie finančnej straty – GAP

Poistenie finančnej straty – GAP, ako nadstavba k havarijnému poisteniu, zabezpečuje zlepšenie finančnej situácie pokiaľ dôjde k totálnej škode v dôsledku havárie alebo krádeže motorového vozidla. Z havarijného poistenia sa hradí v prípade krádeže motorového vozidla alebo totálnej škody v dôsledku havárie iba všeobecná hodnota vozidla, t.j. cena vozidla v čase poistnej udalosti. Z poistenia finančnej straty – GAP sa uhradí rozdiel, ktorý vzniká medzi všeobecnou hodnotou vozidla a obstarávacou cenou, za ktorú bolo dané vozidlo nadobudnuté. To umožňuje nielen splatiť dlh leasingovej spoločnosti, ale zabezpečí i dostatok financií na kúpu vozidla porovnateľnej hodnoty, akú malo ukradnuté resp. havarované motorové vozidlo.