Poistenie technických rizík

Najnovšie strojné technológie podliehajú poruchám niekedy ešte častejšie, ako tie osvedčené. Dnešná technológia využíva veľký podiel elektronických súčastí, na ktoré užívateľ nemá zásadný vplyv. Keď zlyhajú, dôjde k výpadku celého stroja.

Predmetom poistenia technických rizík sú:

  • elektronické zariadenia a prístroje
  • stacionárne stroje - technológia
  • pojazdné stroje (s EČ len pri pracovnej činnosti)
Zmyslom poistenia technických rizík je krytie nepredvídaných škôd na strojoch, technológiách a elektronike. Poistenie kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

Príklady technických rizík:

  • prevádzkové príčiny - zlyhanie meracích a regulačných zariadení, výbuch nedostatok vody, skrat, prepätie, podtlak, pretlak,
  • ľudský faktor - chyba obsluhy, nešikovnosť, nedbalosť, nedostatočné skúsenosti a zručnosti,
  • elektrické príčiny – skrat, prepätie, chyba izolácie,
  • výrobné chyby – chyba konštrukcie, chyba materiálu, chyba montáže, spracovania.