Poistenie stavby a montáže

V súčasnej dobe narastá počet stavebných projektov a nevyhnutnou podmienkou bánk, ktoré poskytujú finančné prostriedky je poistenie. Toto poistenie je určené pre zhotoviteľov stavebných diel vrátane stavebných prác. Ide o komplexnú poistnú ochranu proti všetkým rizikám spojených so stavebno-montážnou činnosťou.
Poistenie kryje riziká poškodenia majetku náhodnou udalosťou počas výstavby alebo rekonštrukcie objektov.
Základné poistenie sa dojednáva pre budované dielo vrátane zmluvných prác. Ďalej sa môže dohodnúť poistenie stavebných a montážnych strojov na mieste výstavby, stavebného a montážneho zariadenia a náradia.

Stavebné poistenie CAR

Stavebné poistenie (anglická skratka CAR) v zásade vychádza z činností dodávateľov stavebného diela na mieste plnenia kontraktu v spojitosti s výstavbou hlavne nehnuteľných objektov a zo širokého spektra stavebných prác ako je napr. hĺbenie základových jám, priekop, pokladanie potrubí, zapúšťanie pilót, liatie betónu, zhotovovanie zvislých nosných konštrukcií, montáž oceľových konštrukcií a prvkov, oplášťovanie budov a všetky dokončovacie remeselné činnosti, ktoré sú spojené so stavebnými prácami.

Montážne poistenie EAR

Montážne poistenie (anglická skratka EAR) v princípe kryje činnosti prebiehajúce v mieste montáže, ktoré sú vykonávané výrobcami alebo dodávateľmi strojných a technologických zariadení. Do jeho pôsobnosti patrí široké spektrum strojov, strojných zariadení všetkých možných úrovní od relatívne jednoduchého umiestňovania do pracovnej pozície a prepojovania vyrábaných položiek, ako sú malé čerpadlá a elektrické motory, či plynový kotol a vykurovacie telesá, kde je doba trvania kontraktu len zopár dní, až po dodávku, montáž, testovanie, uvádzanie do prevádzky a záručnú údržbu všetkých strojov a zariadení potrebných na dokončenie veľkého priemyselného komplexu ako je výrobný závod alebo vodná elektráreň. Technická základňa, na ktorej sú postavené montážne činnosti nespadá len pod jediné konkrétne technologické odvetvie, ale pokrýva všetky odvetvia strojárenských, elektrických, elektronických a chemických inžinierskych činností.

Poistenie ušlého zisku investora

Účelom poistenia ušlého zisku investora je kryť následky neskorého začiatku prevádzky budovaného stavebného alebo montážneho diela, z dôvodu poistnej udalosti pri stavebných alebo montážnych prácach. Toto nadstavbové poistenie k poisteniu stavebných a montážnych prác slúži na zabezpečenie úhrady ušlého zisku, ktorý by investor bol dosiahol, keby nedošlo k oneskoreniu začiatku prevádzky budovaného stavebného alebo montážneho diela v dôsledku poistnej udalosti. Zároveň sú kryté aj dodatočné zvýšené prevádzkové náklady, ktoré investor musel vynaložiť, aby zamedzil alebo zmenšil pokles obratu.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní stavebných prác

Každá stavba a budované dielo je spojená s nemalými nárokmi na prácu, čas a najmä financie. Je veľmi uvážlivé preniesť časť rizík spojených s realizáciou diela na poisťovňu, aby sa v prípade nepredvídaných udalostí nenávratne nestratili vynaložené prostriedky a úsilie. Aj napriek zložitej ekonomickej situácii v stavebníctve je tento druh poistenia finančne únosný. Znižuje negatívny dopad nepredvídaných udalostí, ktorým sú vystavené rozvojové investície do výstavby a priemyslu. Kompenzuje finančné náklady pri náprave vzniknutých škôd. V súčasnosti je častou podmienkou bánk a iných inštitúcií, poskytujúcich finančné prostriedky pre stavebné alebo montážne projekty, uzavretie takéhoto poistenia z dôvodu zaistenia vysokého stupňa bezpečnosti.