Poistenie prepravných rizík

S prepravou tovaru budú vždy spojené riziká. Sú to špecifické riziká vyplývajúce z použitého druhu dopravy, prepravovaného druhu tovaru, činnosti spojených s nakládkou, vykládkou a medziskladovaním ale aj riziká ktoré označujem ako vis maior (niečo, čo nemožno ovplyvniť neodvratiteľná, neovplyvniteľná udalosť napr. povodeň, zemetrasenie.)
Všetci účastníci prepravného reťazca či je to prepravca (odosielateľ alebo príjemca zásielky), dopravca, zasielateľ alebo logistická spoločnosť určitým spôsobom predstavujú riziko a zároveň sú aj ich nositeľmi.

Poistenie prepravy zásielok

Poistenie prepravy zásielok je majetkové poistenie a je určené pre všetkých podnikateľov, ktorí vyrábajú, spracovávajú, dovážajú, predávajú konečnému spotrebiteľovi a doprava zásielky nie je vykonávaná vo vlastnom mene a na vlastnú účet – externý dopravca.
Poistenie dojednáva prepravca t.j. odosielateľ, príjemca, ale aj zasielateľ v prospech tretej osoby (príjemcu alebo odosielateľa). Poisteným je vždy odosielateľ alebo príjemca v zmysle dohodnutých obchodných podmienok napr. INCOTREMS.

Poistením je krytá

 • prepravovaná zásielka pre prípad poškodenia, zničenia , úplnej alebo čiastočnej straty (vrátane krádeže) ,
 • náklady spoločnej havárie, zachraňovacie náklady.

Pripoistené môže byť

 • ušlý zisk max. 10%,
 • náklady na prepravu, medziskladovanie, prekládku, clo, balné.
Poistenie je možné dojednať na akékoľvek riziká All risks (samozrejme okrem vylúčených) alebo ako poistenie proti “ vybraným rizikám“.

Príklady rizík v medzinárodnej preprave:

 • požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo nákladu,
 • záplava, povodeň, plávajúci ľad,
 • víchrica, krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy,
 • zemetrasenie, sopečná činnosť,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • zrútenie cesty, tunelu, nábrežia a mostu,
 • dopravná nehoda, zrážka dopravných prostriedkov s pevným alebo pohyblivým predmetom, zrútenie alebo
 • stroskotanie dopravného prostriedku, vykoľajenie vagónov, rozlomenie alebo potopenie riečnej lode,
 • vyloženie zásielky v núdzovom prístave alebo mieste núdze,
 • pád celých kusov pri nakládke, vykládke alebo prekladaní zásielky,
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení,
 • zrútenie skladovacích budov,
 • vojna, štrajk.

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu je majetkové poistenie a je určené podnikateľov, ktorí vykonávajú dopravu vlastného majetku napr. hnuteľné veci ,zásoby, tovar samy vo vlastnom mene a na vlastnú účet.

Poistenie majetku kryje hnuteľné veci na presne určenom mieste. Poistenie nákladu je pokračovaním poistenia majetku a to v prípade keď Váš majetok – hnuteľné veci opustia miesto poistenia napríklad počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, z podniku ku zákazníkovi alebo do miesta opravy.

Poistenie nákladu počas prepravy kryje riziko poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, haváriou motorového vozidla a prípadne aj riziko krádeže a lúpeže. Môže sa dohodnúť poistenie jednorazovej alebo dlhodobej prepravy.