Poistenie právnej ochrany

V každodennom živote človeka, či pri fungovaní firmy sa môžu prihodiť udalosti, ktoré je nutné riešiť právnou cestou. Môže ísť o susedské, nájomné vzťahy alebo vzťahy vyplývajúce z poistných zmlúv. Kedykoľvek môže nastať situácia, pri ktorej nám niekto zničí či poškodí náš majetok, ublíži na zdravý alebo my našou nedbalosťou niekomu spôsobíme vážne škody. Služby právnikov a súdne poplatky nie sú lacnou záležitosťou a mnohokrát ľudia, aj keď majú pravdu, radšej sa vzdajú svojich práv a nárokov kvôli vysokým nákladom, ktoré sú spojené s domáhaním sa svojich práv pred súdom, či v mimosúdnom konaní.
  • Poistenie bez spoluúčasti
  • Nepretržitá linka bezplatného poradenstva
  • Istota, že v prípade problémov sa má klient na koho obrátiť
  • Dohliadanie na to, aby neboli premeškané lehoty a nedošlo k ich premlčaniu
  • Žiadne poplatky súvisiace s uplatňovaním práv a oprávnených záujmov
  • Financovanie nákladov na zastupovanie ide mimo klienta, úhrada prebieha medzi poisťovňou a advokátom


S produktom poistenie právnej ochrany budete mať pomoc či radu práve vtedy, keď ju budete najviac potrebovať. Tento produkt Vám pomôže zorientovať sa v spleti právnych paragrafov. Už sa nemusíte obávať situácie, v ktorej si nebudete vedieť dať rady. Je tu pre Vás vždy pripravený právnik, ktorý Vám pomôže vyriešiť aj tú najzložitejšiu situáciu.

BIZNIS

Je určený právnické osoby a podnikateľov. Predmet poistenia je poskytnutie právnej ochrany v sporoch súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti klienta, v sporoch súvisiacich s hnuteľným majetkom klienta, motorovými vozidlami alebo nehnuteľným majetkom a taktiež sú v tomto poistení zahrnutí aj zamestnanci klienta v čase výkonu pracovnej činnosti a v súvislosti s jej výkonom.

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledujúcich oblastiach: náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo, nájomné právo, vlastnícke právo, susedské právo, pracovné právo.

Príklad na trestné priestupkové a správne právo

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala u poistenej osoby kontrolu na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa. Na základe výsledkov kontroly začala voči poistenej osobe správne konanie, v ktorom je možné uložiť pokutu až do výšky 66 388 eur.

V okamihu, keď bude voči poistenej osobe zahájené správne konanie, bude jej pridelený advokát, ktorý ju bude v tomto konaní zastupovať.

Príklad na náhradu škody

Vodič kamiónu poškodil pri vstupe do areálu poistenej osoby jeho palety s tovarom. Poistenej osobe sa poradí, čo si môže uplatniť a u koho, aké doklady sú k tomu potrebné a škodu bude poisťovňa pre poistenú osobu vymáhať.

BIZNIS DOPRAVA

Tento produkt je určený podnikateľom, predovšetkým dopravcom. Predmetom poistenia je právna ochrana a presadzovanie oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla.

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledujúcich oblastiach: náhrada škody, trestné a priestupkové právo, poistné právo, záväzkové právo a je možné dojednať si aj pripoistenie pracovného práva.

Príklad na poistné právo

Poistená osoba spôsobila dopravnú nehodu. Následne kontaktovala svoju havarijnú poisťovňu a žiadala o vyplatenie poistného plnenia. Poisťovňa odmietla poistenej osobe poistnú sumu vyplatiť, pričom tvrdila, že jej poistná zmluva zanikla.
Preskúma sa postup poisťovne a zistí sa, či klientova poistná zmluva naozaj zanikla v zmysle právnych predpisov, alebo či má poisťovňa povinnosť poistné plnenie vyplatiť. V spore bude poistenú osobu zastupovať.

Príklad na pracovné právo

Zamestnanec svojvoľne bez ohlásenia nenastúpil do práce v určenom čase, čím spôsobil omeškanie termínovanej vykládky. Zamestnávateľovi tým spôsobil škodu. Spôsobenú škodu zamestnanec odmieta zamestnávateľovi uhradiť.
V spore o náhradu škody budeme zamestnávateľa ako poistenú osobu poisťovňa zastupovať a zároveň posúdi, akým spôsobom je možné v danom prípade skončiť pracovný pomer so zamestnancom.