Poistenie pohľadávok

Poistenie pohľadávok je efektívny nástroj krytia strát vzniknutých z pohľadávok poisteného za dodávky tovaru a služieb v tuzemskom aj medzinárodnom obchodnom styku.
Predmetom poistenia sú právne podložené nesporné pohľadávky vzniknuté z realizácie dodávok tovaru a služieb v bežnom obchodnom styku poisteného v jeho mene a na jeho účet a na území uvedenom v poistnej zmluve a počas platnosti poistnej zmluvy.

Predmetom poistenia nie sú príslušenstvo pohľadávky, zmluvné pokuty, kurzové straty, náklady právneho zastupovania.

Poistením pohľadávok získate náhradu za stratu spôsobenú z dôvodov:

  • platobnej neschopnosti odberateľa (konkurz, vyrovnanie, exekúcia, pretrvávajúca platobná neschopnosť)
  • platobnej nevôle
  • prípadne môžete získať aj pripoistenie voči politickým rizikám
Poistenie nekryje akékoľvek dôvody neplatenia, ktorých príčinou sú napr. reklamácie závad či neúplnosti dodávok a pod.

Výhody poistenia pohľadávok:

  • Predchádzanie škodám uzatvoreniu poistnej zmluvy predchádza preskúmanie doterajšieho vývoja finančnej situácie na strane poisteného a jeho odberateľov. Na základe vyhodnotenia úveryschopnosti odberateľa, poisťovňa stanoví výšku poistného krytia menovite na jednotlivých odberateľov. Pohľadávky voči jednotlivým dlžníkom sú kryté až do výšky tohto poistného limitu. Za analýzu každého zákazníka sa platí poplatok osobitne, len jedenkrát za poistné obdobie, a to aj v tom prípade, ak na základe mimoriadnych okolností vykonáva poisťovateľ analýzu viackrát.
  • Minimalizácia škôd a vymáhanie pohľadávok snahou poisťovateľa je predchádzanie vzniku poistnej udalosti, preto je zaplatenie pohľadávky dôsledne sledované. V prípade výskytu platobných problémov u poisteného odberateľa je servisná spoločnosť resp. poisťovateľ schopný účinne zasiahnuť a zaistiť vymáhanie pohľadávky. Náklady na toto vymáhanie vstupujú do celkovej škody a sú tiež odškodnené.
  • Poskytnutie finančnej náhrady v prípade poistnej udalosti - k poistnej udalosti dochádza, ak sa odberateľ, dlžník poisteného stane platobne neschopným. poisťovňa poskytne odškodnenie podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, kde je stanovená maximálna náhrada škody. Na základe dohody s Vami poisťovňa preberie vymáhanie nezaplatených pohľadávok.
  • Poistné za poistenie pohľadávok - základom pre výpočet poistného je predovšetkým ročný obrat firmy. Položky, ktoré predstavujú nepoistiteľný obrat, sa z obratu odpočítavajú, napr. pohľadávky voči štátu, verejným odberateľom, vlastným pobočkám, dcérskym spoločnostiam, spoločnostiam s podstatným vplyvom poisteného. Poistiteľný obrat sa násobí sadzbou, ktorá odráža individuálnu rizikovú situáciu. Vypočítané poistné v konečnom dôsledku pritom činí iba promile ročného obratu.