Poistenie majetku

Vlastníctvo majetku prináša aj zodpovednosť za jeho ochranu. Denne sa stretávame s udalosťami náhodnými a nepredvídateľnými, ktorým sa zabrániť nedá a môžu negatívnym spôsobom ohroziť majetok a aj samotnú finančnú stabilitu jeho vlastníka. Vhodným výberom majetkového poistenia dokážete eliminovať dopady týchto udalostí.

Živelné riziká

Chránia majetok slúžiaci pre výkon podnikateľskej činnosti pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia nepredvídanými a náhodnými udalosťami v dvoch hlavných skupinách. Povinné riziká - požiar, výbuch, priamy úder blesku, a pád lietadla. Tieto riziká sú povinné z dôvodu existenčného ohrozenia majetku, nakoľko len samotné riziko požiar sa podieľa 35% na vzniku poistných udalostí a na voliteľné riziká - povodeň, záplava, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, lavína a ťarcha snehu, zemetrasenie, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov na poistenú vec. Poistná ochrana sa poskytuje aj v prípade, ak poistené budovy boli poškodené alebo zničené nárazom dopravného prostriedku.

Vodovodné škody

Vodovodné škody predstavujú skupinu rizík, ktoré sú spôsobené vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou v dôsledku poruchy alebo chybnej obsluhy na potrubiach vodovodných, kanalizačných, vykurovacích a pod. a následne vzniknuté škody na poistenom majetku, tzn. na samotnej nehnuteľnosti alebo hnuteľných veciach.

Krádeže a vandalizmus

Poskytuje doplnkovú poistnú ochranu pre prípad krádeže a vandalizmu hnuteľných vecí, keď je násilne prekonaná prekážka pri vstupe do chráneného priestoru. Poistenie však zároveň predstavuje možné riešenie, ako eliminovať škody na stavebných súčastiach budovy vzniknuté buď ich poškodením alebo zničením v priamej súvislosti s krádežou hnuteľných vecí alebo vandalizmom vzniknutým na budove.

Poistenie All risks

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v rozsahu „proti všetkým nebezpečenstvám" a teda poskytuje najširšiu formu poistného krytia. Poistené sú všetky poistiteľné riziká okrem vymenovaných výluk ako napr. úmyselné konanie poisteného, škody spôsobené politickými, vojnovými a teroristickými udalosťami, akékoľvek následné škody vrátane ušlého zisku, zavinené vlastnou chybou tovaru a pod.

Poistenie skla

Poistenie sa vzťahuje na pevne osadené alebo vsadené sklo vrátane nákladov na jeho osadenie alebo vsadenie, nalepených neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb a inej výzdoby alebo špeciálnej povrchovej úpravy ak je súčasťou poisteného skla. Poistenie sa vzťahuje na rozbitie alebo poškodenie poisteného skla akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je v poistnej zmluve vylúčená.