Poistenie lietadiel

Predmetom poistenia sú motorové alebo bezmotorové lietadlá, (vrátane akýchkoľvek k nim prináležiacich štandardných alebo špeciálnych zariadení), ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo sú prevádzkované poisteným, a ktoré sú zapísané v registri lietadiel Slovenskej republiky, ak sú použité v súlade s účelom uvedeným v zmluvných dojednaniach.

Poistenie lietadiel proti všetkým nebezpečenstvám

Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené poškodením alebo zničením lietadla z akéhokoľvek poistného nebezpečenstva, pokiaľ toto nebezpečenstvo nie je vylúčené alebo inak obmedzené všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami alebo poistnou zmluvou. V prípade, ak je v poistnej zmluve dohodnuté aj poistenie počas dočasného pozastavenia prevádzky lietadla, potom sa toto poistenie vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie lietadla pri rolovaní alebo testovaní, pokiaľ je vykonávané na zemskom povrchu. Ďalej sa vzťahuje na vecné škody spôsobené na lietadle krádežou vlámaním a škodu spôsobenú zmiznutím lietadla.

Poistenie leteckých rizík ponúka:

  • poistenie rôznych typov lietadiel, vrtuľníkov a balónov proti všetkým nebezpečenstvám,
  • poistenie zodpovednosti z prevádzky lietadla,
  • poistenie zodpovednosti za škodu zo zmluvy o preprave – preprava osôb (cestujúcich),
  • poistenie zodpovednosti za škodu zo zmluvy o preprave – preprava batožiny,
  • poistenie zodpovednosti za škodu zo zmluvy o preprave – preprava nákladu.