Čo robiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

  • Ak to nie je nevyhnutné nemeňte stav veci po škode, pokiaľ nie je zdokumentovaná. Ak si to vyžaduje rozsah škody alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu privolajte políciu ak je to nutné pre zabránenie zväčšenia rozsahu škody alebo jej následkov privolajte tiež HaZZ.
  • Zabezpečte dostatočné dôkazy o rozsahu škody fotodokumentácia, videonahrávka, výpovede priamych svedkov resp. účastníkov.
  • Zdokumentujte okolnosti príčiny vzniku škody. Zaznamenajte všetky okolnosti , ktoré prebiehali pred vznikom škody a počas nej. Ak vám vznikla škody v dôsledku činnosti inej osoby na Vašom majetku pre dôkaznú potrebu zaznamenajte kto a aké činnosti vykonával na poškodenom majetku počas, pred a po jej vzniku. Ak vznikla škoda v dôsledku vady zariadenia inej osoby tak ho čo najpresnejšie identifikujte a zdokumentujte aj stav vadného zariadenia škodcu , zistite ak je to možné vlastníka alebo prevádzkovateľa zariadenia.
  • Každý záznam spísaný s inými osobami alebo dohody o uznaní viny musia byť podpísané aj druhou stranou, môžu byť prípadne doplnené aj o ich vyjadrenie k príčine vzniku a rozsahu škody .Zo všetkého čo spíšete, podpíšete alebo inak zdokumentujte si snažte ponechať originály. Rátajte vždy s tým, že pre vyčíslenie škody alebo aj pre zistenie presnej príčiny škody bude v budúcnosti možno potrebné odborné šetrenie ( znalecké posudky, vyjadrenie výrobcu resp. autorizovaného servisu o zistených nedostatkoch resp. nerentabilnosti opravy, atď.), pre to nikdy nepúšťajte z ruky dôkazné predmety.
  • Hneď ako je možné kontaktujte spoločnosť R KREDIT . Jej pracovníci Vám poskytnú odbornú radu, ako ďalej postupovať v jednotlivých prípadoch. Je vhodné, aby škodu nahlasovala osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti.